Orde van Dienst Bergeijk 1 september 2019

Voorganger: Ds. Wim Hordijk

VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Aansteken van de tafelkaars (door de ouderling van dienst)
Korte stilte (als voorbereiding op de ontmoeting met God en elkaar)
Psalm van de zondag (staande) Zingen: 92: 1, 2
Bemoediging en Groet
Zingen: 92:3
Kyrie gebed
Glorialied Zingen: 413: 1, 2

HET WOORD
Gebed voor de opening van het Woord
Eerste Schriftlezing: : Deuteronomium 24:17 -22 (Lector)
Zingen: 146: 3, 5
Tweede Schriftlezing: Heb. 13: 1-6 (Lector)
Zingen: 841: 1, 2
Evangelielezing: Lukas 14: 1, 7-14 (Lector)
Zingen: 314: 1, 2, 3
Overdenking / Preek
Orgelspel.
ANTWOORD
Zingen: 991
Inzamelen van de gaven, toegelicht door de diaken of ouderling van dienst.
Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed afsluitend met gezamenlijk “Onze Vader…”

ZENDING EN ZEGEN
Zingen: Slotlied (staande) 416: 1, 2, 3, 4
Zegen, afgesloten met drie maal Amen gezongen door de gemeente
Handdruk
Orgelspel.