Kerkdienst 6 oktober 2019

Orde van dienst voor zondag 06-10-2019. Mevr. Anneke Nieuwenhuizen.

 

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken tafelkaars, korte stilte

Zingen LB 67 alle verzen God zij ons gunstig en genadig

Bemoediging

Gebed van toenadering

Over de dienst, Israëlzondag

Zingen LB 86 vers 5, 6 en 7 Gij zijt groot en zeer verheven

Gebed om ontferming

Zingen LB 868 vers 1 en 5 Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere

Gebed van de zondag

Lezing Habakuk 1: 1 – 3 en 3: 1-2 en 16-19

Zingen LB 910 vers 1 en 4 Soms groet een licht van vreugde

Lezing Lucas 17: 1 – 10

Zingen LB 119a vers 1, 2 en 4  Uw woord omvat mijn leven

Overweging

Orgelmuziek

Zingen LB 361

Er heeft een stem geklonken

wisselzang vers 1, 4 en 7 allen; 2 en 5 vrouwen; 3 en 6 mannen

Voorbede, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen en collecte

Slotlied LB 919 alle verzen Gij die alle sterren houdt

Zegen

Gezongen Amen