Kerkdienst 20 november 2019

Orde van Dienst

 

VOORBEREIDING                           

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Aansteken van de tafelkaars (door de ouderling van dienst)

Korte stilte (als voorbereiding op de ontmoeting met God en elkaar)

Psalm van de zondag (staande): 211: 1,2

Bemoediging en Groet

Drempel gebed

 

Lied of couplet van de Psalm van de zondag (zitten): 211: 3,4

Kyrie gebed afgesloten met 3012a

Glorialied: 867

 

HET WOORD                                    

Gebed voor de opening van het Woord

Één of meer schriftlezingen afgewisseld door liederen

                       Lezing: Exodus 17: 8-13

 

Lied: 1000

Lezing uit het Evangelie Lukas 18: 1-8

 

Lied: 763: 1,3,5

 

Overdenking / Preek

Orgelspel.

 

 

ANTWOORD                                     

Lied: 896: 1,2,3,4,7

Inzamelen van de gaven, toegelicht door de diaken of ouderling van Dienst

Dankgebed, Voorbeden, afgewisseld met acclamatie 368j

De vervoering van de liefde

De argeloosheid van de kinderen

En voor u brengen we de mensen

Die het op dit moment moeilijk hebben

……………………

onze vader

 

 

Stil gebed afsluitend met gezamenlijk “Onze vader…”
 

ZENDING EN ZEGEN                      

Slotlied (staande): 864

Zegen, afgesloten met drie maal Amen gezongen door de gemeente

Handdruk (note 4)

Orgelspel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes

 

  1. We gebruiken het nieuwe Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk.

     Hierin staan ook diverse acclamaties bij gebeden en lezingen, waar onze gemeente prijs op stelt.

 

  1. Gebruikelijk is dat één of meerdere van de lezingen door een lector wordt verricht. Wij willen u
    vragen zelf te bepalen welke lezing(en) dat zal zijn.

 

  1. Wij houden ons aan de lezingen van de Eerste Dag. Wij zouden het op prijs stellen als u zich aan

dit rooster kunt houden, maar hebben er ook begrip voor als dat niet altijd mogelijk is.

 

  1. Na de handdruk brengt de ouderling van dienst u naar de uitgang alwaar de gemeenteleden afscheid van u kunnen nemen als zij de kerk verlaten.