Kerkdienst 3 november 2019

Orde van Dienst op zondag 3 november 2019.Ds. Petra Speelman.

 

VOORBEREIDING                       

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Aansteken van de tafelkaars (door de ouderling van dienst)

Korte stilte (als voorbereiding op de ontmoeting met God en elkaar)

Openingslied (staande): NLB 25: 1, 2 Heer, ik hef mijn hart en handen

Bemoediging en Groet

Drempelgebed

Lied: NLB 25: 4, 10 (zitten)

Kyriegebed

Glorialied: NLB 103: 1, 2 Zegen mijn ziel de grote naam des Heren

 

HET WOORD

Gebed voor de opening van het Woord

Eerste lezing uit het boek Genesis 12: 1 – 8  

Lied: NLB 803: 1, 2, 3

Lezing uit het evangelie volgens Lucas 19: 1 – 10

Overdenking

Orgelspel.

 

ANTWOORD

Lied : NLB 531 Jezus die langs het water liep

Inzamelen van de gaven, toegelicht door de diaken of ouderling van dienst. De zakken voor de collecte worden door de voorganger in een schaal aangenomen.

Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed afsluitend met gezamenlijk “Onze vader…”

ZENDING EN ZEGEN                    

Slotlied (staande): NLB 425 Vervuld van uw zegen

 Zegen, afgesloten met drie maal Amen gezongen door de gemeente

Handdruk

Orgelspel.