Kerkdienst 6 oktober 2019

Orde van dienst voor zondag 06-10-2019. Mevr. Anneke Nieuwenhuizen.

 

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken tafelkaars, korte stilte

Zingen LB 67 alle verzen God zij ons gunstig en genadig

Bemoediging

Gebed van toenadering

Over de dienst, Israëlzondag

Zingen LB 86 vers 5, 6 en 7 Gij zijt groot en zeer verheven

Gebed om ontferming

Zingen LB 868 vers 1 en 5 Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere

Gebed van de zondag

Lezing Habakuk 1: 1 – 3 en 3: 1-2 en 16-19

Zingen LB 910 vers 1 en 4 Soms groet een licht van vreugde

Lezing Lucas 17: 1 – 10

Zingen LB 119a vers 1, 2 en 4  Uw woord omvat mijn leven

Overweging

Orgelmuziek

Zingen LB 361

Er heeft een stem geklonken

wisselzang vers 1, 4 en 7 allen; 2 en 5 vrouwen; 3 en 6 mannen

Voorbede, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen en collecte

Slotlied LB 919 alle verzen Gij die alle sterren houdt

Zegen

Gezongen Amen

 

Kerkdienst 29 september 2019

Kerkdienst 22 september 2019

Liturgie Bergeijk 22-09-2019

 

 

Orgelspel

Welkom en mededelingen door Irene

Aansteken van de tafelkaars door Irene

Stilte

Lied 283:1 en 2

Begroeting

Drempelgebed

Lied 283:4 en 5

Gebed om ontferming

Lied 756: 2,4,6 en 8

Lezing O.T.:Exodus 19:1-5 en Tien Geboden volgens ds Buskes (tekst volgt )

Lied 310:3, 4 en 5

Lezing N.T.:Matt. 22:34-40

Lied 791:2, 4 en 5

Overdenking

Orgelspel

Lied 316:4

Kollekten

Gebeden, stil gebed, onze Vader

Lied 416

Zegen

orgelspel

 

Kerkdienst 15 september 2019

Liturgie voor zondag 15-09-2019. Voorganger Ds. Matthijs de Vries

 

 

Orgelspel

Welkom, mededelingen

aansteken van de tafelkaars

LB 216 (staande) Dit is een morgen als ooit de eerste

Bemoediging en groet/drempelgebed (gaan zitten)

presentatie KempenKerken Actief

LB 1016 Kom, laat ons opgaan 1, 2 en 3

Gebed om ontferming

LB 305 Alle eer en alle glorie

Overhandiging van de Bijbel In Gewone Taal aan de jongeren die naar het Voortgezet Onderwijs gaan

zondagsgebed

1 Samuël 17.31-50 (BGT, gelezen door Joshua)

LvdK 10 David heeft de reus verslagen

Lucas 15.1-6

LB 23c Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij

Overdenking

Orgelspel

1014 Geef vrede door van hand tot hand 1, 2 en 5

toelichting op collecte en inzameling van de gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Hemel Hoog 472 Ga nu heen in vrede

Zegenbede

Gezongen amen

 

Kerkdienst 8 september 2019

Orde van dienst voor zondag 8 september 2019, Bergeijk. Ds. Ton van Andel.

 

Voorbereiding:

– Als begin: welkom, mededelingen, tafelkaarsen, stilte

– De Psalm: Ps. 119 vs. 50 en 51

– Bemoediging en groet

– Drempelgebed

– Acclamatie bij het drempelgebed: Ps. 119 vs. 66

– Het Smeekgebed: als Kyrie na elke intentie(er zijn drie intenties): LB 301-A, telkens de drie versregels

– De lofprijzing: LB 880

 

Woord…..:

– Gebed

– Uit de boeken van Moses: Deuteronomium 30 vs. 15 – 20

– Lied: Ps. 1 vs. 1 en 2

– Evangelie: Lucas 14 vs. 25 – 27

– Allen: LB 339-A, U komt de lof toe…

– Uitleg, verkondiging

– Orgelmuziek

 

De Tafel van de Heer:

– Credolied: LB 848

– Inzameling van de gaven: toelichting, rondgangen

– Nodiging

– Lied: LB 840

– Lofprijzing

– Inzettingswoorden

– Gedachtenis

– Gebeden

– De gemeenschap van brood en beker: Vredesgroet

                                                                        Uitdeling

– Slotlied: LB 835

– Wegzending en zegen – Allen: Amen(gezongen)