Heilig vuur

Van het heelal weten we nog maar weinig. Misschien is er hooguit vijf procent bekend. ‘Donkere materie’ en ‘donkere energie’ zijn vooralsnog een groot raadsel voor natuurkundigen, ondanks de recent verschenen spectaculaire foto van een ‘zwart gat’.  En je kunt je afvragen: waarom neemt men aan dat ze bestaan?

Dat is vooral vanwege hun uitwerking.

Iets dergelijks zou je kunnen zeggen over het geloof.

Gelovige mensen weten ook niet veel. Van de heilige Geest weten ze nauwelijks iets, zij blijft een grote onbekende. Toch nemen gelovigen haar bestaan aan. Waarom? Vanwege haar uitwerking.

Ik zou die onbekende ‘heilige Geest’ geen ‘donkere energie’ willen noemen, maar liever ‘lichte energie’, want haar uitwerking ervaren mensen als licht, als Gods stille aanwezigheid, ‘de schaduw aan je rechterhand’, zoals psalm 121 het mooi zegt. Als de uitwerking van de Geest wat steviger wordt ervaren spreken we van inspiratie of, nog steviger, van heilig vuur.

Heilig vuur kan zichtbaar worden als mensen hun rug recht houden, als ze niet bezwijken onder druk, als ze opkomen voor wie en wat ze dierbaar is, als ze zich verzetten tegen onrecht.

De Syrische arts Sara Harout werkte aanvankelijk in een ziekenhuis in Damascus, maar bekeerde zich tot het christendom en koos ervoor haar leven aan God te wijden. Ze geeft nu, als non, leiding aan een school in Libanon, vlak bij de Syrische grens waar zestig Syrische vluchtelingenkinderen onderdak krijgen en  samen met Libanese kinderen, christenen en moslims, naar school gaan. Wat ze doet is bepaald niet zonder gevaar. Waarom doe je zoiets? Een kwestie van dwaasheid? Of van heilig vuur?

De lichte energie heeft in de christelijke traditie haar eigen feest gekregen: Pinksteren.

Pinksteren gaat over een oerkracht. Die zit overal: in het voorjaar, in het leven, in de schepping, in de ziel. Een oerkracht is wild, onbestemd, raadselachtig, maar vooral: leven gevend.

Daarom is voor mij de Heilige Geest het vrouwelijke element van God. Zoals zo prachtig verwoord in lied 701 uit het liedboek:

Zij zit als een vogel, broedend op het water,

onder haar de chaos van de eerste dag;

zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping,

wachtend op het woord totdat zij baren mag.

 

Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,

zoekend naar een plaats onder de hemelboog;

zij rust in de schoot, wachtend op het wonder

dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog.

 

Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga,

maakt de tongen los, taal en getuigenis,

bekeert, inspireert al wie naar haar luistert;

niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.

 

Want zij is de Geest, een met God in wezen,

gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;

de sleutel is zij, toegang tot de schriften,

vogel uit de hemel, witte vredesduif.

Ik hoop dat het eerste Kempenbrede Pinksterfestival ons lichte energie, inspiratie en heilig vuur zal brengen!

Marie-Jantien Kreeft

 

Heilig vuur

Van het heelal weten we nog maar weinig. Misschien is er hooguit vijf procent bekend. ‘Donkere materie’ en ‘donkere energie’ zijn vooralsnog een groot raadsel voor natuurkundigen, ondanks de recent verschenen spectaculaire foto van een ‘zwart gat’.  En je kunt je afvragen: waarom neemt men aan dat ze bestaan?
Dat is vooral vanwege hun uitwerking.
Iets dergelijks zou je kunnen zeggen over het geloof.
Gelovige mensen weten ook niet veel. Van de heilige Geest weten ze nauwelijks iets, zij blijft een grote onbekende. Toch nemen gelovigen haar bestaan aan. Waarom? Vanwege haar uitwerking.
Ik zou die onbekende ‘heilige Geest’ geen ‘donkere energie’ willen noemen, maar liever ‘lichte energie’, want haar uitwerking ervaren mensen als licht, als Gods stille aanwezigheid, ‘de schaduw aan je rechterhand’, zoals psalm 121 het mooi zegt. Als de uitwerking van de Geest wat steviger wordt ervaren spreken we van inspiratie of, nog steviger, van heilig vuur.
Heilig vuur kan zichtbaar worden als mensen hun rug recht houden, als ze niet bezwijken onder druk, als ze opkomen voor wie en wat ze dierbaar is, als ze zich verzetten tegen onrecht.
De Syrische arts Sara Harout werkte aanvankelijk in een ziekenhuis in Damascus, maar bekeerde zich tot het christendom en koos ervoor haar leven aan God te wijden. Ze geeft nu, als non, leiding aan een school in Libanon, vlak bij de Syrische grens waar zestig Syrische vluchtelingenkinderen onderdak krijgen en  samen met Libanese kinderen, christenen en moslims, naar school gaan. Wat ze doet is bepaald niet zonder gevaar. Waarom doe je zoiets? Een kwestie van dwaasheid? Of van heilig vuur?

De lichte energie heeft in de christelijke traditie haar eigen feest gekregen: Pinksteren.
Pinksteren gaat over een oerkracht. Die zit overal: in het voorjaar, in het leven, in de schepping, in de ziel. Een oerkracht is wild, onbestemd, raadselachtig, maar vooral: leven gevend.
Daarom is voor mij de Heilige Geest het vrouwelijke element van God. Zoals zo prachtig verwoord in lied 701 uit het liedboek:

Zij zit als een vogel, broedend op het water,
onder haar de chaos van de eerste dag;
zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping,
wachtend op het woord totdat zij baren mag.

Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,
zoekend naar een plaats onder de hemelboog;
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog.

Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga,
maakt de tongen los, taal en getuigenis,
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert;
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.

Want zij is de Geest, een met God in wezen,
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;
de sleutel is zij, toegang tot de schriften,
vogel uit de hemel, witte vredesduif.

Ik hoop dat het eerste Kempenbrede Pinksterfestival ons lichte energie, inspiratie en heilig vuur zal brengen!

Marie-Jantien Kreeft

Over de vijgenboom in de wijngaard.

Lucas 13.6-9

Jezus vertelt zijn leerlingen een gelijkenis van een vijgenboom in een wijngaard. Wat doet die vijgenboom daar behalve de grond uit te putten? Hij werpt schaduw over de wijn, drinkt het water op, geeft ook niet eens vijgen.
Je moet haast wel concluderen dat die vijgenboom een treffende gelijkenis met de kerk vertoont. De kerk staat daar in het veld en heeft daar eigenlijk weinig te zoeken. Hij staat alleen maar in de weg.

De eigenaar van de vijgenboom, de gene die hem daar ook geplant had (God) staat al met de bijl gereed om hem om te hakken. Maar dan springt er iemand voor die nutteloze boom in de bres: de wijngaardenier. Hij die het juist eens zou moeten zijn met de eigenaar van de vijgenboom (vijgenbomen en wijngaarden hebben elkaar niets te bieden) neemt het op voor die boom en biedt aan hem van mest en water te voorzien. Hij vindt de vijgenboom, ondanks dat hij geen vrucht draagt, toch de moeite waard. Misschien doet hij het over een jaar wel!
Voor die wijngaardenier zouden we Jezus kunnen invullen. Hij is met zijn leven in de bres gesprongen voor zijn leerlingen, opdat ze een toekomst zouden hebben. Zo zouden we ook de kerk kunnen zien: als een teken van hoop voor een betere toekomst.
Dat er nog kerken staan, en gemeenten leven, diep verworteld en met een lange slagschaduw over de wijngaard, is geen onderdeel van de absurditeit van deze tijd, maar juist het tégendeel daarvan: een teken van hoop en verzet, een bruggenhoofd van humaniteit en geloof dat de mens er mag zijn van God, en dat hij een toekomst heeft.
Dat betekent dat we wel vrucht zullen moeten dragen: genadig zijn zoals de wijngaardenier genadig is. Want dat is het zaad dat door de eigenaar van de boom is gezaaid, en de vrucht waarop hij hoopt.

Matthijs de Vries

Lam Gods

Onlangs zag ik Gent de voorstelling Lam Gods van de Zwitsers regisseur Milo Rau, die sinda anderhalf jaar artistiek leider is van het Nationale Toneel Gent. Rau ziet het als zijn missie om het theater opnieuw uit te vinden en stelde tien geboden op, die als regels moeten gaan gelden voor het nieuwe theatermaken. Een van die regels schrijft voor dat het theater dat in de stad wordt gemaakt ook ván de stad moet zijn. Op het toneel moeten de verhalen worden verteld die dicht tegen de actualiteit aanliggen, zo mogelijk gespeeld met mensen uit de stad zelf.

Met de voorstelling Lam Gods probeerde Rau zijn regels voor het eerst toe te passen. Als uitgangspunt voor het verhaal nam hij het altaarstuk van de gebroeders van Eijk, het Lam Gods. Op dit altaarstuk, uit de late Middeleeuwen, figureren de inwoners van Gent als Adam en Eva, aartsvaders, Maria kruisvaarders etc. Rau stelde zich de vraag wie er nu zou worden afgebeeld op het schilderij en nodigde de Gentenaren uit zich in te schrijven voor een rol in het stuk. Voor de rol van kruisvader ging Rau op zoek naar een Jihadstrijder die uit Syrie was teruggekeerd en dat leidde tot grote commotie in de Belgische politiek. Ook zijn voornemen om in elk voorstelling daadwerkelijk een lam te slachten haalde het niet. Uiteindelijk kwam er een toneelstuk tot stand in de vorm van een montage. Op het toneel stond een leeg frame met de afmetingen van het altaarstuk, dat gaandeweg werd ingevuld door spelers die zich kwamen melden bij twee acteurs die hen interviewden. Vervolgens namen zij hun positie in en werden onderdeel van het schilderij.

De methode van Rau geeft mij te denken. En dan vooral zijn uitgangspunt dat het verhaal weliswaar vormgegeven wordt op het toneel, maar in feite al in de stad aanwezig is. Het moet alleen zichtbaar worden gemaakt. Wat zou er gebeuren als je het concept van Rau toepast op de kerk? In de kerk verzamelen we ons rondom de Schrift, we leggen die elke zondag uit, we kennen daar de verhalen. Wil je iets van het evangelie weten dan is de kerk de vindplaats waar dat wordt doorgegeven. Maar als we nu eens anders gaan denken? En er vanuit gaan dat al die Bijbelse verhalen onder ons liggen. Gewoon in de samenleving? En dat het één van de taken van de kerken is om mensen daarvan bewust te maken. En hen aan de hand van het evangelie in feite hun eigen verhaal teruggeven? De kerk heeft nog het oude idee een ‘woord voor de wereld’ te hebben. De kerk weet wat de wereld nog niet weet., we hebben een missionaire opdracht. Maar dat plaatst de kerk ook in een tegenstelling, het is meer een instituut tegenover de samenleving dan een instituut ván de samenleving. In de ogen van Rau was het theater in een zelfde positie terecht gekomen. Het was niet meer van de mensen zelf. De kleine club die het draaiende hield gedroeg zich als elite. Met de voorstelling ‘Lam Gods’, brak hij uit het isolement. Hij gaf het theater aan de stad terug. De Gentenaren kwamen massaal kijken. En verbaasden zich over wie zij waren. Ik kwam het theater uit met een vraag. Zouden we de kerk ook aan de samenleving terug kunnen geven?

Ferdinand Borger

 

En morgen gezond weer op!

Het is gemeten en berekend, bij ruim 9.000 mensen in de Rotterdamse wijk Ommoord waarvan de gezondheid en hun eventuele overlijden vanaf 1989 wordt bijgehouden. We leven zes jaar langer door het gezond te doen!
Ik las het nieuws over dit grote Rotterdamse onderzoek en dacht: maar wat is gezond?

De WHO-definitie
Net na de Tweede Wereldoorlog, in 1948, definieert de Wereldgezondheids-organisatie gezondheid als ‘een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden en niet slechts de afwezigheid van ziekte en andere gebreken.’ De definitie wordt opgesteld door een aantal artsen en psychiaters en wordt breed gedeeld. Ze is lange tijd de meest gehanteerde en van grote betekenis, wereldwijd. Maar 65 jaar later wordt ook de beperking van deze definitie duidelijk.

De toename van het aantal ouderen en het aantal chronisch zieken maakt dat uiteindelijk niemand meer gezond zou zijn als we deze definitie blijven gebruiken. Naar schatting zullen er alleen al in Nederland in 2040 zeven miljoen chronisch zieken zijn!
De huidige definitie heeft een statisch karakter en gaat voorbij aan het vermogen van de mens om zich aan te passen aan omstandigheden, zowel fysiek, sociaal als mentaal. Daarnaast is het besef gegroeid dat ‘een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden’ nogal utopisch is.
Maar hoe definieer je dan gezondheid?

Positieve gezondheid
In 2013 heeft Machteld Huber, arts en onderzoeker, een nieuwe dynamische omschrijving van gezondheid geïntroduceerd, die ook internationaal steeds meer belangstelling krijgt. In haar concept is gezondheid ‘het vermogen van mensen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.’
In dit concept van ‘Positieve gezondheid’ is de denkrichting dus anders dan vroeger. Hier wordt niet uitgegaan van de vraag naar aanwezigheid of afwezigheid van ziekte, maar is de vraag: hoe staat deze mens in het leven, hoe ga je om met wat je in het leven overkomt? Mensen kunnen naast hun ziekte in veel andere opzichten gezond functioneren in de samenleving!
Naast deze verandering van denkrichting vind ik zelf van groot belang dat Huber in haar vervolgonderzoek naar de verschillende factoren die belangrijk zijn voor onze gezondheid spiritualiteit een prominente plek geeft.
Goed in je vel zitten is afhankelijk van je lichamelijke en mentale conditie, van je sociale relaties, van de balans tussen werk en vrije tijd, allemaal waar. Maar net zo belangrijk is volgens Huber de spirituele- ofwel existentiële dimensie. Geen goede gezondheid zonder aandacht voor zingeving en levensvragen.
Laat dat nu net datgene zijn wat wij als kerken in huis hebben! Alleen is het wat mij betreft wel de vraag hoe we dat beter over het voetlicht kunnen brengen.

Over die vraag en over positieve gezondheid gaat het op 28 maart a.s. in de Ontmoetingskerk in Valkenswaard. Gastspreker is Chantal Walg, gezondheidswetenschapper en schrijver van het boek ‘Gezond centraal’. Ze werkte samen met Machteld Huber aan een pilot rond positieve gezondheid in Noord Limburg. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Marie-Jantien Kreeft